ប្រកាស​សី្ត​ពី ការ​តែង​តាំង​បន្ថែម​សមាស​ភាព​អង្គភាព​ត្រួត​ពិនិត្យ​ទម្ងន់ និង​ទំហំ​យាន​យន្ត​លើ​ផ្លូវ​ជនបទ​ក្រាល​កៅស៊ូ និង​បេតុង​ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់​ស្ពឺ និង​ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ
March 20, 2018 by Sorithychesda PAN0

Scroll Up