ប្រកាស​សី្តពី ការ​កែ​សម្រួល​សមាស​ភាព​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ និង​មន្រី្ត​រាជ​ការ​សម្រាប់​បំពេញ​ការងារ​នៅ​ក្នុង​អង្គភាព​គ្រប់​គ្រង និង​អង្គភាព​អនុ​វត្តន៍​គម្រោង​កែ​លម្អ​ផ្លូវ​ជនបទ​ជំហាន​ទី ២ ក្រោម​ហិរញ្ញប្បទាន​របស់​ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី​(ADB) (EDCF) (ADF) និង (NDF)
March 20, 2018 by Sorithychesda PAN0

Scroll Up