គ​ម្រោ​ង​កែ​ល​ម្អផ្លូវ​ជ​ន​ប​ទ​ ធ​នា​គា​រ​អ​ភិ​វ​ឌ្ឍន៍​អា​ស៊ី​ ឥ​ណ​ទា​ន​លេ​ខ​៖​ ២​៦​៧​០​-​C​A​M​ (SF) យ​ន្តកា​រ​ដោះ​ស្រា​យ​ពា​ក្យប​ណ្តឹង​
February 5, 2018 by Oudom SOK0


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Scroll Up